Algemene voorwaarden van Standbouw.nl te Soesterberg

 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van gesloten overeenkomsten tussen opdrachtgever en Standbouw.nl.

1.2 Algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door Standbouw.nl zijn aanvaard.

1.3 De voorwaarden liggen ter inzage bij Standbouw.nl en een exemplaar daarvan zal op eerste verzoek aan een opdrachtgever worden toegezonden.

 1. Offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn vast gedurende een termijn van 30 dagen, tenzij uit de offerte zelf anders blijkt.

2.2 Als Standbouw.nl in het kader van een offerte opdracht is gegeven tot het maken van ontwerpen, foto’s, modellen, maquettes, tekeningen, etc. dan is Standbouw.nl gerechtigd

de kosten daarvan in rekening te brengen, ook indien geen overeenkomst tot stand komt.

 1. Eigendoms- en auteursrechten

3.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de door Standbouw.nl vervaardigde ontwerpen, foto’s, modellen, maquettes, tekeningen, etc. door anderen te doen gebruiken, tenzij Standbouw.nl daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

3.2 Aan de instemming kan Standbouw.nl voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een geldelijke vergoeding, onverminderd de kosten die in het kader van de offerte zijn gemaakt.

 1. Prijzen

4.1 De door Standbouw.nl vermelde prijzen zijn berekend op levering af fabriek (EXW) en zijn exclusief BTW en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen. Geoffreerde en gefactureerde bedragen betreffen Euro’s, tenzij anders is vermeld.

4.2 Voor het verrichten van werkzaamheden berekent Standbouw.nl het tarief geldend ten tijde van de uitvoering van haar werkzaamheden.

4.3 Standbouw.nl is gerechtigd de prijzen te verhogen indien tussen de datum van offerte en de datum van uitvoering van het werk zich wijzigingen van de omstandigheden voordoen en/of stijging van kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van transportkosten, van lonen, werkgeverslasten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, etc.

4.4 Standbouw.nl is voorts gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. Alle wijzigingen in het werk, hetzij door bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijzigingen in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van het werk worden, wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd als meerwerk.

4.5 Indien vanwege onvoorziene omstandigheden die buiten de invloedsfeer van

Standbouw.nl vallen en die Standbouw.nl redelijkerwijs niet had kunnen voorzien de opdracht met extra kosten alsnog gerealiseerd kan worden dan zijn deze extra kosten als meerwerk te beschouwen. Standbouw.nl is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met deze extra kosten zoals inhuur van extra capaciteit, overwerk, kosten van transport en hefmiddelen, wachturen enz..

4.6 Dit meerwerk zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Eventueel minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

 1. Wijziging in de uitvoering

5.1 Standbouw.nl zal binnen de grenzen van het redelijke aan gewenste wijzigingen meewerken indien de inhoud van de door Standbouw.nl te verrichten prestaties niet wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie. Standbouw.nl is echter gerechtigd om een gewenste wijziging niet te aanvaarden indien daarmee de levertijd in gevaar wordt gebracht of projecten van andere opdrachtgevers daardoor niet tijdig kunnen worden uitgevoerd.

 1. Levertijd

6.1 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen, enz. in het bezit zijn van Standbouw.nl en overeengekomen deelbetalingen zijn ontvangen.

6.2 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Standbouw.nl kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen tijdig aan haar zullen worden geleverd. Levertijden zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Indien opdrachtgever om uitstel van levering verzoekt en Standbouw.nl daarmede instemt, is opdrachtgever gehouden de daardoor ontstane kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Standbouw.nl om op grond daarvan de prijs te wijzigen. Als de zaken reeds zijn vervaardigd, worden deze voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.

 1. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze niet door Standbouw.nl kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Standbouw.nl bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft.

7.2 Daarnaast heeft Standbouw.nl het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim indien, ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer liggen van Standbouw.nl, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

7.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedsfeer van Standbouw.nl liggen wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van Standbouw.nl aan hun verplichtingen, het niet meewerken van facilitaire bedrijven op locatie, oproer, oorlog, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden, risico’s van politieke aard zoals buitenlandse overheden die zich niet houden aan internationale afspraken over acceptatie van handelsdocumenten.

7.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 3 maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op schadevergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

 1. Annuleringsclausule

Indien Standbouw.nl instemt met ontbinding van een overeenkomst, is opdrachtgever gehouden de door Standbouw.nl met het oog op de overeenkomst gemaakte kosten en gederfde winst te vergoeden. Standbouw.nl heeft echter te allen tijde het recht nakoming te verlangen.

 1. Drukproeven en andere proeven

9.1 Indien Standbouw.nl in het kader van opdrachten drukproeven of andere proeven aan opdrachtgever verstrekt, is deze gehouden deze zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en met bekwame spoed aan Standbouw.nl terug te zenden.

9.2 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk zet-, druk- of andere proef kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

9.3 Bij de beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

9.4 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

9.5 Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van karton, papier of andere basismaterialen, worden als afwijking van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen, die in de papier- en grafische branche algemeen geldend zijn.

 1. Over- en onderlevering

Bij leveringen van zaken in een bepaalde oplage is bij een oplage van 20.000 eenheden een afwijking van 5% op de hoeveelheid toegestaan en bij een oplage van 20.000 en meer eenheden een afwijking van 2,5%. Het minder of meer geleverde zal bij aflevering worden verrekend met de opdrachtgever.

 1. Werkzaamheden en etalage inrichting

11.1 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Standbouw.nl haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient zij onder meer ervoor te zorgen dat in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke nutsvoorzieningen aanwezig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.

11.2 Opdrachtgever dient er voorts voor te zorgen dat Standbouw.nl de vrije en onbelemmerde toegang heeft om het werk uit te voeren.

11.3 Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Standbouw.nl niet geregeld en zonder onderbreking kunnen geschieden of op andere wijze worden vertraagd is Standbouw.nl gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende uurtarief.

11.4 Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventueel niet voorziene kosten, in het bijzonder kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone daguren kan plaatsvinden en reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de prijs.

 1. Bewaarneming

12.1 Indien Standbouw.nl van opdrachtgever zaken in bewaring neemt of heeft is Standbouw.nl gerechtigd de kosten van opslag aan opdrachtgever in rekening te brengen.

12.2 De zaken zijn niet verzekerd tegen verlies ten gevolge van brand, diefstal en inbraak, weshalve het risico van verlies door die oorzaak voor rekening van opdrachtgever is. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering met betrekking tot brand, diefstal en inbraak van opgeslagen materialen.

12.3 Het in bewaring nemen van zaken voor levering geeft opdrachtgever niet het recht de betaling van het vervaardigde op te schorten.

 1. Oplevering

13.1 Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn om te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

13.2 Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 1. wanneer de opdrachtnemer hetzij schriftelijk, hetzij mondeling aan de opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat het werk is voltooid;
 1. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever;

13.3 Bij onthouding van goedkeuren aan het werk welke de oplevering in de weg staat is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Standbouw.nl onder opgave van redenen.

13.4 Reclames na vertrek van montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in behandeling genomen tenzij opdrachtgever aantoont dat hij dat gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient de opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur na oplevering van het gebrek schriftelijk bij Standbouw.nl te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantietermijn. Opdrachtgever zal daarbij dienen

aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij dat heeft geconstateerd.

13.5 Na oplevering is het gehele werk voor rekening en risico van de opdrachtgever.

13.6 Na oplevering is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het treffen van een adequate verzekering voor het werk.

 1. Aansprakelijkheid

14.1 Standbouw.nl is slechts aansprakelijk voor geleden schade door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Standbouw.nl met dien verstande dat

voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Standbouw.nl verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.

14.2 Daarbij gelden de volgende beperkingen:

 1. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derven van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
 1. Standbouw.nl is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens uitvoering van het werk of montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
 1. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden, die niet in opdracht werken van Standbouw.nl, is Standbouw.nl niet aansprakelijk.
 1. De door Standbouw.nl vergoede schade zal gematigd worden indien de door de opdrachtgever te betalen prijs, de opdrachtwaarde, gering is in verhouding tot de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade.
 1. Garantie

15.1 In het algemeen staat Standbouw.nl in voor de goede uitvoering van een werk ten opzichte van constructie en materiaal voor zover Standbouw.nl vrij was in de keuze daarvan met dien verstande dat Standbouw.nl, voor alle delen welke gedurende een redelijke termijn na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen levert. Daarbij geldt in het algemeen als redelijke termijn:

– voor eenmalige presentaties : de periode dat de presentatie wordt gebruikt door de opdrachtgever;

– voor meervoudig gebruik in presentaties : het van te voren bepaalde aantal malen dat een presentatie dient te worden neergezet, onder voorwaarde dat uitvoering hiervan en bewaarneming van de materialen onder de verantwoording van Standbouw.nl geschiedt;

– voor interieur/inrichtingswerken: een termijn van 6 maanden.

15.2 Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van opdrachtgever.

15.3 Indien een ruimte, waar in het werk wordt aangebracht, voor de eerste oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.

15.4 Geen garantie geldt ten aanzien van glas, verkleuring van hout en voor ondergeschikte kleurafwijkingen van hout en andere materialen.

15.5 Garantie geldt slechts onder normale omstandigheden. Hieronder wordt ondermeer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte, etc.

15.6 Opdrachtgever dient Standbouw.nl te allen tijde gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

15.7 Gebreken ontstaan door normale slijtage en/of onoordeelkundige behandeling blijven buiten de garantie.

15.8 Garantieplicht vervalt ten aanzien van die onderdelen van het werk waaraan gebreken kleven, waaraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer door derden zijn verricht.

15.9 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Standbouw.nl heeft voldaan.

15.10 Voor wat betreft producten als AV, sofware en dergelijke die ingebouwd worden in presentaties of interieur/inrichtingswerken, gelden de garanties en voorwaarden van de desbetreffende leveranciers.

 1. Betaling

16.1 Betaling dient te geschieden op de door Standbouw.nl aangegeven bankrekening.

16.2 Betalingscondities worden geregeld naar de aard en de belangrijkheid van de levering of het uit te voeren werk.

16.3 Onkosten voor rekening van opdrachtgever welke door Standbouw.nl zijn voorgeschoten worden verrekend bij de betaling van de laatste termijn.

16.4 Standbouw.nl is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren of de overeenkomst na te komen dan wel met de uitvoering van de opdracht voort te gaan een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Standbouw.nl het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht om vergoeding van de onkosten en winstderving van de opdrachtnemer te vorderen.

16.5 Tevens is Standbouw.nl gerechtigd indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van betalingsverplichtingen haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

16.6 Het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Standbouw.nl te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.7 De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijnen op de vervaldagen, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard, surseance van betaling mocht hebben gevraagd of wanneer de opdrachtgever haar activiteiten heeft gestaakt.

16.8 Betaling van facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden en nadien is Standbouw.nl gerechtigd een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente eventueel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand.

16.9 Standbouw.nl is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van de opdrachtgever te vorderen, alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt.

 1. Klachten

17.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Standbouw.nl schriftelijk heeft geprotesteerd. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 24 uur na oplevering van een werk of na aflevering van een zaak of, voor het geval nog niet op- of geleverd is binnen 24 uur nadat de opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan Standbouw.nl schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

17.2 Klachten over facturen dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de facturen te zijn ingediend.

17.3 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden indien hij niet binnen die bovenvermelde termijnen zijn klachtplicht heeft uitgeoefend en hij Standbouw.nl niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 1. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1 Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door Standbouw.nl geleverde of nog te leveren zaken.

18.2 Standbouw.nl blijft onvervreemdbaar eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van Standbouw.nl ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.

18.3 Hypsos blijft tevens onvervreemdbaar eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichtte of nog te verrichten betalingen niet heeft verricht, waaronder begrepen vorderingen ter zake van rente en kosten.

18.4 Opdrachtgever is zolang hij de vordering van Standbouw.nl niet heeft voldaan niet gerechtigd op de door Standbouw.nl geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Standbouw.nl te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.

18.5 Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op zaken wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.

18.6 Indien opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot geleverde zaken of uit te voeren werk jegens Standbouw.nl niet nakomt is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverd als de nieuw gevormde zaken terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Standbouw.nl de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.7 Op door Standbouw.nl vervaardigde modellen en tekeningen blijft het auteursrecht/intellectueel eigendom van Standbouw.nl rusten.

 1. Ontbinding

19.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van een overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de ontbindende partij een schriftelijke ontbindingsverklaring aan de tegenpartij richt zal hij te allen tijde eerst de tegenpartij schriftelijk in verzuim stellen en een redelijke termijn aan de tegenpartij gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen. Deze tekortkomingen dient de ontbindende partij zo nauwkeurig mogelijk te melden.

19.2 De ontbindende partij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

 1. Toepasselijk recht

20.1 Op alle overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomst hoe dan ook genaamd zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

Standbouw.nl is een handelsnaam van Hypsos b.v.